Hooijman Taxaties

Colofon
Al deze pagina's, plaatjes, foto's, scripten van Hooijman Taxaties zijn gemaakt door PM Webdesign & Consultancy, in opdracht van Hooijman Taxaties. Copyeren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Hooijman Taxaties en PM Webdesign & Consultancy niet toegestaan.

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van Hooijman Taxaties
Hooijman Taxaties heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Hooijman Taxaties zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Hooijman Taxaties geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. Hooijman Taxaties is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Hooijman Taxaties, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Hooijman Taxaties. Hooijman Taxaties is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Hooijman Taxaties wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Hooijman Taxaties die informatie verschaffen aan Hooijman Taxaties, gaan ermee akkoord dat Hooijman Taxaties onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Hooijman Taxaties zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Hooijman Taxaties) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

Instellingen
Onze pagina's kunnen het best bekeken worden met Netscape 3.0 of hoger bij een resolutie van 800 x 600. De pagina's zijn ontworpen voor een snelheid van 33K6 of hoger.

Terug naar de Startpagina van Hooijman Taxaties

© 1999, PM Webdesign & Consultancy voor Hooijman Taxaties [info]